شمش ارت 8 پیچ فانتزی روالکتریک

شمش های نول و ارت که از تجهیزات جانبی تابلو برق محسوب میشود ازجنس مس بوده با جنس ورق ۳ تهیه شده است که هر یک از آنان با تعداد پیچ های مختلف ساخته می شوند. شمش های ارت و نول ازتعداد ۴، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ پیچ ساخته شده اند که از تمامی آنها در تابلو های برق مورد استفاده قرار میگیرد.

شمش های نول و ارت که از تجهیزات جانبی تابلو برق محسوب میشود ازجنس مس بوده با جنس ورق ۳ تهیه شده است که هر یک از آنان با تعداد پیچ های مختلف ساخته می شوند. شمش های ارت و نول ازتعداد ۴، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ پیچ ساخته شده اند که از تمامی آنها در تابلو های برق مورد استفاده قرار میگیرد.

شمش های نول و ارت که از تجهیزات جانبی تابلو برق محسوب میشود ازجنس مس بوده با جنس ورق ۳ تهیه شده است که هر یک از آنان با تعداد پیچ های مختلف ساخته می شوند. شمش های ارت و نول ازتعداد ۴، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ پیچ ساخته شده اند که از تمامی آنها در تابلو های برق مورد استفاده قرار میگیرد.